Journal of Nature and Science (JNSCI)

Vol 3, No 12


 

Genetics

Histone acetyltransferase KAT8 and oocyte development
Shi Yin, Xiaohua Jiang, Tej K. Pandita, Qinghua Shi
e476